ماه: می 2006

همکاری‌های شانگهای، ژرفش بحران سرمایه‌داری

محمد کشاورز،  ۴ خرداد ۱۳۸۵ «سازمان همکاری‌ شانگهای» از دل رقابت قدرت‌های بزرگ برسر منطقه ژئوپليتيک آسيای ميانه ظهور کرد. در اجلاس شانگهای بسال 1996 يک پيمان امنيتی ميان کشورهای روسيه،…