صدور حکم اعدام تعدادی از اسرای جنبش اعتراضی و اجرای حکم اعدام محسن شکاری به جرم شرکت در اعتراضات و ایجاد راهبندان، یعنی تعیین جرم و حد مجازات میلیونها انسان عاصی که در جنبش زن زندگی و آزادی، علیه این رژیم مستبد اسلامی بپا خاسته اند. اینان بر این باور باطل هستند که میتوانند با تشدید فضای رعب و ترور، خیزش اعتراضی را عقب رانده و لاشه متعفن حاکمیت اسلامی را از محاصره خشم میلیونها انسان عاصی برهانند. در پی گسترش اعتراضات و پیوستن اقشار وسیع کسبه و بازار به خیزش اعتراضی و ریزش بیشتر پایه‌های رژیم، تشدید جو ترور و ارعاب آخرین حربه رژیم برای مقابله با خیزش اعتراضی است. برگزاری تجمع‌های اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به اعدام محسن شکاری نشان از ناکارآمدی استراتژی ارعاب و اعدام در عقب راندن جنبش اعتراضی است.

همزمان با تشدید سرکوب اعتراضات خیابانی، دستگاه امنیتی رژیم تمام تلاش خود را بکار گرفته تا با دستگیری و تهدید فعالین کارگری و تطمیع گروههایی از کارگران در محل کار، صفوف متحد کارگری را در برخی مناطق صنعتی، متفرق ساخته و از گسترش اعتصابات کارگری ممانعت کند. بکارگیری این سیاستهای کثیف آن هم بعد از شکست استراتژی ایجای فضای جنگی در شهرها و مناطق مرزی، اوج استیصال و درماندگی رژیم اسلامی را آشکار میسازد.

پیش بسوی تشکیل گاردهای دفاع از محل زیست و کار

پیش بسوی تشکیل کمیته‌های اعتصاب

پیش بسوی اعتصاب سراسری

زن زندگی آزادی – اداره شورایی

۱۸ آذر ۱۴۰۱

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست

By کارگران انترناسیونالیست

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست برای سازمانیابی مبارزه مستقل کارگری و ارتقاء این مبارزات به یک جنبش متشکل و مستقل سیاسی فعالیت میکند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: