نبردهای حماسی و قیام‌های شهری دیروز و امروز، خیزش سراسری را وارد مرحله نوینی کرده است. مراکز کار هم اکنون در آستانه یک اعتصاب اعلام نشده قرار گرفته‌اند. جوانان میکوشند تا کنترل خیابانها و حتی برخی محلات را بدست گیرند. با تغییر توازن قوای سیاسی و خارج شدن رژیم از برخی شهرها و مناطق، شاهد شرایط انقلابی و شکل گیری قدرت دوگانه خواهیم بود. این تحول اما زمان خواهد برد. جنبش اعتراضی و قیام‌های شهری باید تا شکل گیری قدرت دوگانه، یعنی تشکیل شوراها و کنترل امور محلات و مراکز کار بدست این شوراها، تداوم یابد

By کارگران انترناسیونالیست

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست برای سازمانیابی مبارزه مستقل کارگری و ارتقاء این مبارزات به یک جنبش متشکل و مستقل سیاسی فعالیت میکند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: