کارگران بپا خیزید، جنگ طبقات آغاز شده است! «این جملات آغازین فراخوان یک روزنامه کارگری شیکاگو برای تجمع اعتراضی سوم و چهارم ماه مه ۱۸۸۶ بود. در آن سالها، جنگ طبقات براستی نیز از اروپا به استرالیا و سپس به آمریکا رسیده بود. در چنین شرایطی بود که کارگران مهاجر شیکاگو بعنوان پرچمداران سنت کمون پاریس و انجمن بین المللی کارگران، یک جدال طبقاتی تمام عیار را برای عقب راندن سرمایه داران و دولتشان سازمان دادند. موج عظیم اعتصابات با خواست هشت ساعت کار، سراسر آمریکا را فرا گرفت. اما تجمع های کارگری در سومین و چهارمین روز اعتصاب، آماج تهاجم وحشیانه پلیس گشت. بیش از چهل تن از کارگران کشته شدند و دسیسه لباس شخصیهایی که زمینه ساز گشودن آتش بسوی کارگران بود، به کارگران مبارز نسبت داده شد. دستگاه قضایی از طریق اسناد و شهود جعلی هشت از تن از کارگران مبارز و آنارشیست را محکوم به اعدام کرد. مبارزات و جانفشانی کارگران شیکاگو برای احقاق حقوق پایه ای شان، موج همبستگی جهانی کارگران را برانگیخت و سپس نیز نمایندگان کارگران در کنگره بین الملل کارگری، روز اول ماه مه را بعنوان سالروز تجدید مبارزه و همبستگی جهانی کارگران برگزیدند.

برخلا ف آنچه قدرتمداران سوسیال دمکرات و بوروکراتهای چپ گرا در بلندگوهای تبلیغاتی شان جار میزنند، روز اول ماه مه، نه روز جشن کار و استثمار شدن کارگران، بلکه، روز گرامیداشت نبرد کارگران عیله نظم فاسد و استثمارگر موجود است. آری، جنگ طبقات، با تشکیل بین الملل کارگری تشدید شد و کشورها یکی پس از دیگری بدل به صحنه خونین این نبرد طبقاتی گشتند. قدرت گیری کارگران در پاریس و سپس نیز موج انقلابات کارگری در اروپا و انقلاب پیروزمند اکتبر که در همان دهه اول به شکست انجامید، تنها چند نمونهتاریخی از پیشروی موقت این جنگ طبقاتی هستند. اما کارگران، همچنان دراین یا آن کشور بپا میخیزند. در ایران نیز کارگران بپا خاسته و تشکلها و معتمدین کارگری آماج سرکوب و دسیسه های ناپاک مافیای سرمایهداری اسلامی گشته اند. صف متحد نبرد کارگری اما در قیاس با صدو سی سال پیش، بسیار گسترده تر است. تجارب و درس اموزیهای جنبش کارگری از شکستهای تاریخی خود بدل به چراغ راهنمای پیشروان و معتمدین کارگری گشته است.

امروز ، زنان، این کارگران بی مزد خانگی، بعنوان نیروی پیش برنده خیزشهای عظیم اجتماعی در پیشاپیش مبارزه طبقاتی قرار گرفته اند. امروز، خیل عظیم اقشار بیکار و تحصلکرده، معلمان ،بازنشستگان، رانندگان و همه اقشار استثمار شده در صف این نبرد طبقاتی قرار دارند.
امروز سیاستهای ویرانگرانه مبتنی بر غارت و چپاول قدرتهای فاسد سرمایه داری،، با تخریب محیط زیست و ویرانی عظیم ناشی از فجایع بحران زیست محیطی، هستی کل جامعه را به مخاطره افکنده است. از همین رو نیز اکثریت عظیم جامعه از خواست و عمل جنبش متحد کارگری در براندازی سرمایه داری و برپایی حاکمیت شورایی حمایت میکند. زنان زحمتکش، کارگران، معلمان، دانشجویان، رانندگان و همه انسانهای به ستوه آمده از جهنم
مافیای سرمایه داری اسلامی. با پاسخ مثبت به فراخوان تشکلهای کارگری و معلمان، روز اول و دوم ماه مه را به روز آغاز موج دیگری از خیزش سراسری بدل کنیم!
رجزخوانیهای اوباشان اسلامی و قدرتهای جهانی در باره جنگ قریبالوقوع ایران و آمریکا، با هدف عقب راندن خیزش کارگری و خریدن فرصت برای بازسازی این نظام پوسیده صورت میگیرد. بپا خیزید، جنگ طبقات آغاز شده است!

زنده باد سنت مبارزاتی و انترناسیونالیستی اول ماه مه
کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
کار نان آزادی، ادراه شورایی
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ – ۲۹ اپریل ۲۰۱۹
تشکیلات کارگران انترناسیونالیست

By کارگران انترناسیونالیست

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست برای سازمانیابی مبارزه مستقل کارگری و ارتقاء این مبارزات به یک جنبش متشکل و مستقل سیاسی فعالیت میکند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: