در پی سلسله کنفرانسها و سمینارهای حول روشهای مبارزه و سازماندهی مبارزات مستقل کارگری، ،‌کنفرانسی دیگری حول تجارب و استراتژی مبارزه مستقل برگزار گردید. شرح مبسوط این کنفرانس که به زبان انگلیسی برگزار شد،‌ توسط دوستان جنبش برابری طلب همه چیز برای همگان، منتشر گشته است. بدیهی است افزون بر این گزارشات کوتاه سیاسی، مضامین این مباحث همراه با دیگر تجارب عملی و نظری ما ، در شرایطی که ضرورت آن احساس گردد، بصورت جزوات و کتب منتشر خواهند شد.

مهمانان دعوت شده به این پانل عبارت، جنبش اعتراضی بخش خدمات خانگی در استکهلم، انجمن کار پداگوژیک از گوتنبرگ و جنبش اتحادیه‌ای کوباس از ایتالیا، هریک بطور فشرده خطوط عمده مبارزه متشکل و تجارب خاص مربوط بدان را تشریح کردند. مباحث ایرج و لینا از انجمن پداگوژیک محصول مطالعات و تجارب عملی معینی حول تغییرات ساختارهای اقتصادی اجتماعی، روش‌های نوین مدیریت و تاثیر آن بر مکانیسم مبارزه کارگری بود. تجربه مبارزه دراز مدت کارگری در پارتیله و سیاسی شدن این مبارزه بعنوان یک مثال و سند تجربی از امکان پیشبرد استراتژی سازمانیابی بر اساس مکانیسم مبارزه در محیط کار مورد بحث و استقبال شنوندگان قرار گرفت.

جنبش کوباس نیز در باره تجربه مبارزه متشکل کارگری در ایتالیا و ایجاد مراکز اجتماعی توسط این جنش بحث کرد. موضوع مرکزی بحث این رفقا تجارب مربوط به روش هایی مقابله با کارفرما، تمرکز بر گسترش و اجتماعی شدن مبارزه و دستاوردهای مربوط بدان بود. رفقای دیگر که از جنبش مرسوم به شورش کارگری بخش خدمات و درمان استکهلم در کنفرانس حضور داشتند ، از تجربه اعتراضا سازمان داده شده در این بخش و شیوه کارفرما در استفاده از ابزار مدرن برای کنترل کارگران و تحمیل فشار بیشتر سخن گفتند.

انجمن کار پداگوژیک

۲۳ سپتامبر ۲۰۱۵

By کارگران انترناسیونالیست

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست برای سازمانیابی مبارزه مستقل کارگری و ارتقاء این مبارزات به یک جنبش متشکل و مستقل سیاسی فعالیت میکند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: