امروز ۲۵ آبان، خیابانها و میادین شهرها، با آغاز تیرگی شب، بدل به صحنه‌ نبردهای خونین فرزندان کارگران علیه نیروی سرکوب شدند. بار دیگر،‌ اعتراضات سراسری، با قیام های شهری توآم گشت. سپرهای دفاعی جوانان با ایجاد راهبندان و سنگربندی خیابانها، نیروی سرکوب را عقب رانده و در برخی شهرها،‌ مراکز سیاسی و نظامی رژیم را مورد آماج حملات خود قرار دادند. برغم توحش نیروی سرکوب رژیم در کشتار بیرحمانه معترضان،‌ یکان های ویژه در مناطقی از شهرها ناگزیر به عقب نشینی شدند. بدین سان، خیزش اعتراضی گام دیگری به پیش گذاشت. گامی که ضعف و سستی ماشین سرکوب رژیم اسلامی را آشکار ساخت. با سست شدن ماشین سرکوب و به خیابان کشیده شدن نیروهای امنیتی مستقر در مراکز کار،‌ قدرت و توانایی عظیم طبقه کارگر در سازمانیابی خویش و تغییر سریع توازن قوا عیان خواهد شد. با ابراز وجود طبقه کارگر و ایجاد قدرت دوگانه از طریق تشکیل شوراهای محل زیست و کار، دو بدیل انقلاب و ضد انقلاب در مقابل هم قرار خواهند گرفت. بدیل پایینی ها برای برپایی نظمی نوین و بدیل بالایی ها برای به شکست کشاندن انقلاب. اینجنین است که پیشروی خیزش اعتراضی، موجب هراس محافل امپریالیستی  و  اقدامات سرآسیمه آنان  برای چهره سازی ها و ایجاد آلترناتیو از بالا گشته است. پاسخ کارگران و فرزندان آنان، پاسخ زنان رزمنده و پرجمداران جنبش  زن زندگی و آزادی، به این آلترناتیو سازی، چیزی جز ایجاد بدیل از پایین برای برپایی نظمی نوین نخواهد بود.

پیش بسوی تشکیل گاردهای دفاع از محل زیست و کار

پیش بسوی تشکیل کمیته های اعتصاب و اعتصاب سیاسی سراسری

پیش بسوی تشکیل شوراهای محل زیست و کار

زن زندگی آزادی – اداره شورایی

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست

۲۵ آبان ۱۴۰۱

By کارگران انترناسیونالیست

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست برای سازمانیابی مبارزه مستقل کارگری و ارتقاء این مبارزات به یک جنبش متشکل و مستقل سیاسی فعالیت میکند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: