کاترین هولت و ایرج یکه‌روستا با شرکت در سمیناری که بدعوت سازمان دانشجویان حزب چپ سوئد برگزار شده بود در باره تجارب و روشهای سازمانیابی مستقل کارگری سخنرانی کردند.

فعالین و اعضای سازمان دانشجویان حزب چپ سوئد که سالانه در یکی از شهرها تجمع میکنند، امسال انجمن کار پداگوژیک را به مراسم و اردوی سالانه خود دعوت کردند.

حاضرین با علاقه به تجارب سازندهی مبارزه کارگری و استراتژی انجمن پداگوژیک در حفظ اتحاد کارگری، انتشار نشریه و کشاندن مبارزه به خارج از محیط کار گوش فرا دادند.

ایرج در سخنرانی خود ضمن انتقاد از مواضع حزب چپ سويد و نقش آن در اتحاد با قدرت محلی و تقابل آن با مبارزات کارگری، به نقد و بررسی نگاه عمومی و ایدئولوژیک چپ به مبارزه طبقاتی پرداخت. وی ضمن توضیح نقاط مشترک استراتژی عمومی احزاب و گروههای چپ در ایران و سوئد، بربیگانگی این احزاب، از جمله حزب چپ سوئد از دانش و مکانیسم مبارزات کارگری وحتی استفاده وارونه از گویش مارکسیستی در اهداف پارلمانتاریستی انتقاد کرد. او با طرح چند تجربه از محیط کار، از نقش مدیران و روسای باصطلاح چپ و فمینست و روش‌های پیچیده تر ان در به انحراف کشاندن مبارزه کرگری یاد کرده و آنان را دزدان چراغ بدست قلمداد کرد. این نکات مورد استقبال حاضرین قرار گرفت و با کف زدنهای ممتد مواجه گشت.

نکته جالب توجه این سمینار مباحث بعد از سخنرانی در جمعهای پراکنده بود که در آن بسیار از دانشجویان با طرح نظرات رفرمیست بودن و حزب چپ و پارلمانتاریست را تایید میکردند. برخی از آنان نیز صادقانه این حقیقت را یاد آورد میشدند که به این حزب بمثابه یک مکان برای کسب فرصتهای مناسب مطالعه و فعالیت مینگرند.

تلخیص از گزارش ایرج و کاترین در نشست عمومی انجمن پداگوژیک

۱۵ اوریل ۲۰۱۵

By کارگران انترناسیونالیست

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست برای سازمانیابی مبارزه مستقل کارگری و ارتقاء این مبارزات به یک جنبش متشکل و مستقل سیاسی فعالیت میکند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: