امروز روز هشت مارس، روز بزرگداشت جهانی زن است. انتخاب این روز بعنوان سنبل مبارزه تاریخی زنان محصول یک دوره نبرد طولانی زنان کارگر بود که الهام بخش نمایندگان کنفرانس بین المللی زنان سوسیالیست در سال ۱۹۱۰ گشت. این ابتکار بین المللی زنان سوسیالیست سپس با پیروزی انقلاب اکتبر، بدل به یک سنت جهانی گشت. اما با شکست انقلاب اکتبر و پیوستن احزاب کارگری و سوسیالیست سابق به اردوی سرمایه، روز زن نیز همانند روز اول ماه توسط احزاب طبقات دارا به سرقت رفت. اینچنین است که هم اکنون همه ساله در روز زن  نمایندگان احزاب سیاسی و پارلمانتاریست پرچم دروغین دفاع از حقوق زنان را بدست گرفته و زنان را فرا میخوانند تا در نهادهای قدرت و سیاست سیستم سیاسی حاکم شرکت کنند.

اما حال دیگر، بعد از تاثیر جهانی جنبش زن زندگی آزادی، تداوم مراسم تشریفاتی روز زن به شیوه سابق برای بسیاری از احزاب و سیاستمداران باصطلاح مدافع حقوق زنان، امر ساده ای نیست. چرا که جنبش زن زندگی آزادی در ایران، ورای دستاوردهای عظیم سیاسی و تاریخی خود در به پیش راندن خیزش سراسری، مفهوم و محتوای انقلابی و تاریخی هشت مارس را بدان باز گرداند. اکنون در جهان امروز کسی نمیتواند سخن از مبارزات تاریخی زنان براند، اما بر نقش و سهم  جنبش زن زندگی آزادی در پیشروی نبرد تاریخی زنان چشم فرو بندد.

جنبش زنان در ایران بار دیگر نشان داد که مبارزه برای آزادی زنان جدای از مبارزه برای آزادی کارگران و زحمتکشان از زنجیرهای بردگی مزدی نیست. جنبش زن زندگی آزادی نشان داد که نبرد زنان در امتداد تشدید مبارزه طبقاتی اوج گرفته و به نوبه خود میتواند یک نبرد عظیم اجتماعی را رقم زند. جنبش زن زندگی آزادی نشان داد که اوجگیری جنبش زنان برخلاف ادعای ایدئولوژی های لیبرال فمینیستی، نه در جدایی از  مردان و جهت گیری صرفا جنسیتی، بلکه در سازمان یابی کل جامعه و با همراه ساختن مردان، قادر به پیشروی و تغییر در ساختار فرهنگ مردسالار خواهد بود . جنبش زن زندگی آزادی نشان داد که مبارزه تاریخی زنان بعنوان بردگان بی مزد کار خانگی بخش مهمی از مبارزه طبقاتی است.  جنبش زن زندگی آزادی نشان داد که پیشروی و پیروزی این نبرد عظیم اجتماعی در گرو اتحاد با طبقه کارگر سازمانیافته برای یک انقلاب اجتماعی و برپایی نظم نوین از طریق  اداره شورایی است . روز هشت مارس روز زن زندگی و آزادی است.   

زن زندگی آزادی – اداره شورایی

هشت مارس ۲۰۲۳

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست

By کارگران انترناسیونالیست

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست برای سازمانیابی مبارزه مستقل کارگری و ارتقاء این مبارزات به یک جنبش متشکل و مستقل سیاسی فعالیت میکند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: