برچسب: کانونهای اعتراضات

بسوی کانون های کمونیستی

مبانی سبک کار جنبشی در ایجاد کانون های ضد سرمایه داری توضیح : این سند برای اولین بار در در مجموعه تزهایی پیرامون استراتژی سوسیالیستی و بعنوان استنتاجهایی تحقیقی حول…