دسته: مارکسیسم، علم و ایدئولوژی

تحقیقات علمی مارکس در بعد از برش او از هگلی های چپ با پراتیک سیاسی وی پیوند خورد. شرایط سیاسی اجماعی آلمان و جنبش های انقلابی اروپا از یک سو و اوجگیری جنبش رادیکال کارگری از سوی دیگر، مارکس و انگلس را از طیف هگلیهای چپ کنده و بسوی جنبش کارگری سوق داد. نظریات در بطن عمل انقلابی او در پیوند با جنبش کارگری و بمثابه نظریه پرداز این جنبش تکوین و تکامل یافت. این وفاداریی مارکس به عمل و تحقیق برای تغییر ، برغم خوش بینی تکامل گرایانه‌ وی عامل مهمی در نقد پیگیر او از سرمایه داری و نظریه‌پردازان بورژوا گشت . این روند اما با اقدام انگلس به تدوین فلسفه مارکسیستی و آنچه وی آنرا قوانین ناظر بر تکامل طبیعت و جامعه، یعنی ماتریالیسم دیالکتیک نامید و سپس با عروج مارکسیسم ارتدکس در بین الملل دوم، سیر دیگری گرفت. از سوی دیگر، در بعد از انقلاب اکتبر و بمثابه واکنش به رشد مارکسیسم لنینسم، تعدادی از مارکسیست های غربی در تماس با انستیتو شوروی در بعد از سال ۱۹۲۲ و جمع آوری اسناد و نوشته های مارکس جوان، تفاسیر مارکسیتسی دیگری در تمایز با مارکسیسم لنینیسم را آغاز کردند. بدین سان با عروج مارکسیسم لینینیسم و سپس استالینیسم در یک سو و مارکسیسم انسانگرا متکی برنظریه های دوره جوانی مارکس از سوی دیگر، راه برای عروج مارکس‌ایسم های متعدد گشوده شد. روندی که با حضور مارکسیسم های دانشگاهی تحت عناوینی چونمارکسیسم بمثابه جامعه شناسی علمی، مارکسیسم بمثابه علم اقتصاد، مارکسیسم فلسفی و … در بعد از جنگ دوم جهانی تکمیل گشت.
حال دیگر علاوه بر مارکسیسم لنینیسم، مائوئیسم و استالنینسم خیلی از دکترین های مارکسیستی جدید همچون یک صنعت دانشگاهی و مشاغل آکادمیک به بازتولید مارکسیسم بمثابه ائدلوژی در دو عرصه متفاوت یاری میکرد: اول تجدید حیات سیاسی چپ پارلمانتاریسم بواسطه استراتژی های سیاسی منطبق با شرایط جدید سرمایه‌داری و عرصه دوم عبارت بود از تشکیل کلوپ‌های بحث و گروههای عقیدتی که خود را منتقد چپ رفرمیست و پارلمانتاریست می‌یافتند. تزها و متونی که در این بخش از نظر شما میگذرد، جوانبی از این روند تاریخی را همچون بازتابی از شکست انقلابات پیشین کارگری، تحت دو مقوله بررسی میکند: ماتریالیسم تاریخی و تاریخ مارکس ایسم ها. پرسش اساسی این مطالعات این است: در نزد این مارکسیسم ها، چه استراتژی سیاسی و کدام عامل و سوبژه تاریخی ابزار تغییر نظم سرمایه‌داری است؟ پرسش دیگر این مطالعات معطوف به کارکرد ایديولوژی و علم و رابطه آن با مارکس و مارکس ایسم ها است. اسناد اصلی این متون بتدریج بصورت جزوات در صفحه سوئدی تشکیلات کارگران انترناسیونالیستی منتشر خواهند شد. در این صفحه خلاصه‌ای از آن مباحث ارائه میگردد.