دسته: دسته‌بندی نشده

بر افراشته باد پرچم جنبش مستقل و انقلابی زنان و استثمار شوندگان

شعله‌های خیزش فرزندان عاصی کارگران و زحمتکشان ایران، همچنان تداوم دارد. در پانزدهمین روز خیزش سراسری،  ایران صحنه مقاومت پر شور زحمتکشان و فرزندان شان در مقابل نیروهای سرکوبگر رژیم…