نشریه کار پداگوژیک

تلاش برای راه اندازی بولتن مباحثات میان محافل کارگری و یا انتشار نشریه کارگری در محل کار، چه در دروه فعالیت محافل مستقل کارگری در سالهای سیاه دهه شصت در اان و چه در دوره فعالیت در خارج از ایران طی سه دهه گذشته، یکی از ارکان اصلی فعالیت کارگران انترناسیونالیست بوده است. تولد نشریه محل کار تحت عنوان پداگوگیسکت  آربته، در متجمع کارگران توانبخشی شهرک پارتیله در تداوم یک دهه فعالیت در میان این کارگران و سازمدهی محافل و جمع های کارگری در محیط کار صورت گرفت. این نشریه به ابتکار رفقا بهمن البرزی و محمد کشاورز که خود از معتمدین کارگری بودند سازماندهی شد.  موقعیت شغلی رفیق محمد کشاورز بعنون مربی اموزشی کارگران در متد کار درمانی اشخاص با معلولیت های ويزه. و آئوتیسم این امکان را فراهم کرده بود تا چندین محل کار در ارتباط با یکدیگر اعتراضات را پیش برند. و تقریبا نود درصد کارگران در محیط کاری که این نشریه در ان منتشر شد در سازمندهی نگارش و توزیع این نشریه شرکت فعال داشتند. مصاحبه با کارگران و یا دادن پرسشنامه هایی بکارگران و سپس بدل کردن پاسخ های انان به یک متن ساده امکان انتشار نظر انان را فراهم کرده و کارگران نیز  نشریه را از ان خود میدانستند. انتشار نشریه تنها زمانی میسر شد که کارگران در یک مبارزه طولانی دست به همبستگی و سازمانیابی مستحکمی یافته بودند. بعد شکل گیری انجمن محیط کار، این نشریه بعنوان نشریه انجمن کار پداگوژیک منتشر شد.

سطح بالای سازمانیابی کارگری در شهرک پارتیله و گسترش شیوه ها و استراتژی میعنی در متحد و متشکل کردن کارگران از طریق پشت سر نهادن موانع و کنترل کارفرما و اتحادیه های رسمی و فرمایشی، مورد توجه گروهها، سازمانها و محافل مبارز کارگری سوئد قرار گرفت.  سازمان سراسری کارگران سوئد، سندیکالیستها نشان شجاعت مدنی  و کمیته هبستگی کارگری سوئد نشان همبستگی از کارگران به کارگران را در به ایرج و اتبین اهدا کردند. پس از ان. نیز آنان بارها در نشتسها و سمینارهای کارگری در شهرهای سوئد در باره شیوه های سازمانیابی اعتراضات کارگری شرکت داشته اند. چگونگی سازمانیابی مبارزه کارگی و درک اشکال بدوی اعتراضات پراکنده تا مراحل رشد و گام به گام آن و همچنین نحوه عبور از موانع قانونی و شگردهای تفرقه افکنانه کارفرما و عوامل کارفرما در هر محل کار یکی از محورهای ثابت این کنفرانس ها و سمینارها بوده اند. این نکته از ان لحاظ اهمیت دارد که بدلیل تکامل و پیچیدگی مدیریت سرمایه داری در محل کار، روش ها و ابزارهای جدید مدیریت در ایجاد تقرقه و کنترل بر محیط کار مدام در حال رشد است. از همین رو کارگران نیز نیاز به مطالعه وشناخت این ابزارها و روشها و بکارگیری روشهای و استراتژی متناسب با آن محیط کار و شیوه مدیریتی حاکم دارند.

استراتژی و روشهای سازمانیابی مبارزه کارگری در محل کار چیزی است که اغلب در بطن مبارزات و بر بستر خرد جمعی شکل میگیرد. اما گروه متشکل از کارگران آگاه و سوسیالیست باید بتواند این کوششهای پراکنده در شیوه سازمانیابی مبارزه جمعی را بصورت یک استراتژی مبتنی بر علم مبارزه طبقاتی تدوین سازد. سخنرانی های فعالین کارگران انترناسیونالیست در تجمات و کارگری حول روش مبارزه و دستاوردهای آن و یا ایجاد انجمن کارگری و نشریه محل کار مورد توجه بخش  قابل توجهی از فعالین گروهها و نشریات کارگری سوئد از جمله بلاگ فرانسیس ، یکی از فعالین سرشناس جنبش کارگری سوئد قرار داشته است.  این حوزه از فعالیت کمونیستی اساسا در میان چپ و مارکسیسم های رسمی و دانشگاهی حاکم بر چپ کاملا ناشناخته مانده است. در حالیکه یک حوزه مهم دانش و آگاهی طبقاتی کارگران همین روش فعالیت و متحد شدن و بویژه شناخت از شیوه های پیچیده مدیریت میباشد. 

سخنرانی یک از اعضای انجمن کار پداگوژیک در سمینار کارگری در گوتنبرگ سوئد 
شرکت محمد کشاورز و لینا آسپلوند در سمینار بین المللی کارگری د راستکهلم. نمایندگان  جنبش همه جیز برای همگان، نمایندگان مباره مستقل و سازمانیابفته بهیاران استکهم و نمایندگانی از  جنبش کارگری کوباس ایتالیا از دیگر شرکت کنندگان در این کنفراس بودند که از تجارب جنبش هایی که در ان نقش داشتند سخن گفتند.
سخنرانی رفیق محمد کشاورز در گردهمایی اعتراضی کارگران پارتیله در مرکز شهر گوتنبرگ  ۲۰۱۳

LATEST STORIES

نشریه اینترنتی کار پداگوژیک اربته

مشترک شدن

Sign up for a weekly newsletter with the latest blog posts and exclusive content. In your inbox every Tuesday!