جنگ ویرانگر امپریالیستی، به قیمت کشتار هزاران انسان و دهها هزار زخمی، ویرانی انبوه شهرها و آوارگی میلیونی انسانها همچنان تداوم دارد. این جنگ در ادامه هشت سال جنگ نیابتی میان روسیه و ناتو شعله‌ور گشته است. کشمکش قدرتهای امپریالیستی بر سر اوکراین، محصول سیاست‌های توسعه طلبانه ناتو و قدرتهای غربی و پیشبرد این سیاست‌ها تحت عنوان قوانین حقوق بین الملل ودفاع از دمکراسی است. سیاستهایی که طی سالهای گذشته، بخش وسیعی از اروپای شرقی را بدل به بازار ابزار جنگ و سودآوری سرمایه کرده و کشورهایی چون افعانسان، عراق، سوریه و لیبی را به فلاکت و ویرانی سوق داده است. اکنون با تعمیق بحران سرمایه‌داری جهانی و ناتوانی آمریکا در ایفای نقش سابق خود بعنوان پلیس بین‌الملل، روسیه امپریالیستی خواستار توقف پیشروی ناتو و تقسیم مجدد بازارها و مناطق تحت نفوذ در اروپایی شرقی است. آنچه امروز در دوسوی این جنگ ارتجاعی تحت عنوان جنبش ضد جنگ در کشورهای اروپایی و آسیایی جریان دارد، بخشی از بسیج عمومی و ایدئولوژیک قدرتهای درگیر در این جنگ. ارتجاعی است. برندگان این جنگ، شرکت های غول آسای تولید ابزار مرگ و سرمایه‌گذران بعد از ویرانگری هستند. کارگران و زحمتکشان اوکراین و فرزندان آنان به همراه میلیونهای آواره، قربانیان اصلی این جنگ هستند.

علیه همه دولت‌های خودی درگیر در این جنگ امپریالیستی!

بسوی تشکیل کانونهای جنبش ضد جنگ و سازماندهی جنبش ضد سرمایه‌داری

زنده باد جنبش بین المللی طبقه کارگر

۴ مارش ۲۰۲۲

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست

By کارگران انترناسیونالیست

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست برای سازمانیابی مبارزه مستقل کارگری و ارتقاء این مبارزات به یک جنبش متشکل و مستقل سیاسی فعالیت میکند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: