نماد سایت تشکیلات کارگران انترناسیونالیست

یک توضیح و انتشار مجدد یک سند

 

در نقد مبانی نظری حزب کمونیست کارگری

از سهند تا انستیتو پرسش

اجزاء فکری کمونیسم کارگری و حکمتیسم

توضیح

سلسله مقالاتی که در نقد مبانی نظری و سیاسی حزب کمونیست ایران در بین سالهای ۱۳۸۵- ۱۳۷۷ در نشریه پیک انترناسیونالیستی انتشار یافتند، هم اکنون بصورت پی دی اف و در همان فورمات و ساختار در دسترس علاقمندان به مباحث جنبش کارگری قرار میگیرد. گفتنی است که لحن و زبان جدلی این مقالات، برخاسته از شرایط دوران خودش است. دوره‌ای که فرهنک استالینی و فرقه ای حاکم بر چپ از یکسو و مباحث سطحی و فرصت طلبانه جریان موسوم به سهند و سپس حزب کمونیست ایران، بدل به گفتمان مسلط در میان بخش قابل توجهی از چپ ضد رژیمی ایران شده بود. این مقالات در اصل ادامه نقدهایی بودند که توسط ما تحت عنوان محافل مستقل کارگری در نقد مواضع گروه سهند نگاشته شده بود. روشن است که این مباحث در شکلی که منتشر شدند، از کاستی های جدی برخوردار هستند. اما بمثابه سندی از حرکت تاریخی یک گرایش سیاسی درون جنبش کارگری و نقد آن به چپ ایران درخور توجه و اهمیت است.

متاسفانه تعدادی از سیاسیون و عناصر فرصت طلب، با کپی برداری بخشهای زیاد و یا حتی کلیت این مباحث، انها را بشیوه ناپسندی تحت عنوان شخصی یا گروه خود بازنویستی کرده‌اند. در جنبش کارگری حق چاپ نظرات و آثار محفوظ نیست و نیازی به پرداختن به این شیوه ناپسند و سرقت سیاسی نیست. هر جستجو گر و خواننده آگاهی به محض درسترسی به اصل مطالب و اسناد، متوجه ماهیت تقلبی نوشتارهای یاد شده تحت عنوان نقد کمونیسم کارگری، خواهد شد و همین اشاره کوتاه جهت آگاهی نسل جدید به ریشه‌های تاریخی این نوشتار و آنچه توسط فرهنگ مونتاژی نخبه‌گرایای نوع جهان سومی بر سر آن آمده، کافی است.

محمد کشاورز نوامبر ۲۰۲۱

 حکمتیسم، اجزاء فکری و مکان تاریخی کمونیسم کارگری 

خروج از نسخه موبایل