بسوی استراتژی سوسیالیستی، مجموعه تزها دفتر اول ۱۳۸۴