امروز شهرهای مختلف ایران، صحنه ابراز وجود مجدد خیزش اعتراضی شدند. برآمد  خیزش اعتراضی در چهلمین روز پس از اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، ضربه سیاسی مهلک  به رژٓیم  اسلامی و اپوزیسیون دست ساز قدرتهای جهانی بود. تداوم  سیر عمومی خیزش زن زندگی آزادی، اشکال اعتراضات و شعارهای آن،‌  بیانگر  شکست  پروژه پر هزینه  قدرتهای جهانی جهت رهبر سازی و مهار خیزش اعتراضی است.

By کارگران انترناسیونالیست

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست برای سازمانیابی مبارزه مستقل کارگری و ارتقاء این مبارزات به یک جنبش متشکل و مستقل سیاسی فعالیت میکند.