قدرت سیاسی محلی  و کارفرما در شهرک پارتیله میکوشند تا در فضای ناشی از گسترش اپیدمی کرونا از یک سو و تبلیغات جنگی حاکم بر سوئد از سوی دیگر، با توسل به ابزارهای پوشیده سرکوب، گروههای متحد کارگری این شهر را متفرق کرده و معتمدین کارگری را از صف متحد آنان جدا کند. به همین دلیل نیز جمع‌های متحد کارگری دست به سازماندهی دور نوینی از اعتراضات در محل کار و بیرون از محیط کار زده‌اند.

طی دوره اخیر بدلیل افزایش فشارهای متعدد کارفرما، فقط در یک محل کار با حدود بیش از ۱۰۰ پرسنل، حدود سی نفر مجبور به استعفا یا تعویض بخش خود گشته‌اند. کارفرما از طریق تشدید شرایط دشوار کار، تغییر برنامه و زمان کار، جابجایی کارگران به بهانه تعمیرات ساختمانی و یا سازماندهی مجدد، دست به سرکوب مبارزه مستقل کارگران زده و میکوشد تا مقاومت سازمانیافته آنانرا درهم شکند.  اکنون گروهی از بهیاران و معتمدین کارگری با به خطر انداختن موقعیت شغلی خود دست به سازماندهی اعتراضات در محل کار و ارسال طومار اعتراضی به رسانه‌ها کرده‌اند. تعدادی از آنان نیز با مراجعه روزنامه‌ شهر صدای اعتراض همکاران خویش را علیه سرکوب کارگران و نبود آزادی بیان در محیط کار بلند کرده‌اند. انجمن کار پداگوژیک و شبکه معتمدین کارگری در بخش درمان شهر با انتشار اطلاعیه‌ای و هشدار به قدرتمداران محلی اعلام کرده است که در صورت تداوم این روند سرکوب، بهیاران و کارگران بخش درمان را برای تجمع اعتراضی در میدان اصلی شهر فرا  خواهد خواهند.

ما همراه با دیگر گروههای مبارز و معتمد کارگری با تمام قوا از مبارزه مستقل کارگران بخش درمان و سرویس  شهری پارتیله حمایت کرده و در کنار آنان ایستاده‌ایم. درود به بهیاران شجاع مجتمع سالمندان فورولوند که با کشاندن مبارزه محیط کار به سطح رسانه‌ها و جامعه،‌ پرچم مقاومت کارگری را بلند کرده‌اند. زنده باد مبارزه مستقل کارگری

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست – کانون کارگری پارتیله ۳۰ مارس ۲۰۲۲

By کارگران انترناسیونالیست

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست برای سازمانیابی مبارزه مستقل کارگری و ارتقاء این مبارزات به یک جنبش متشکل و مستقل سیاسی فعالیت میکند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: