میادین و خیابانهای شهرهای ایران بار دیگر ،امروز سه شنبه ۲۳ اسفند، به تسخیر جوانان و توده های معترض درآمد. ابراز وجود قدرتمند خیزش اعتراضی پاسخ دندان شکن جنبش زن زندگی آزادی به قدرتهایی بود که میکوشند تا ازطریق سوار کردن خودفروشان و دلقکهای سیاسی بازمانده از رژیم های شاه و خمینی بر امواج اعتراضات، این خیزش را بدل به کارت بازی میز مذاکرات و معاملات خود با رژیم اسلامی کنند. شعارهای کوبنده و اعتراضات تهاجمی جوانان معترض همچنین نشان داد که پروژه تبهکارانه رژیم اسلامی در حملات شیمایی به مدارس با هدف تزریق حس نا امنی بر اعماق جامعه برای عقب راندن خیزش و تحمیل موضع تدافعی بدان، با شکست کامل مواجه شد. تنها حضور متشکل و سازمانیافته عظیم ترین و قدرتمندترین طبقه اجتماعی، یعنی طبقه کارگر است که میتواند امواج خیزشهای اعتراضی را به یک انقلاب اجتماعی و رهایبخش بدل سازد.

بسوی تشکیل گاردهای دفاع از محل زیست و کار

بسوی تشکیل کمیته های اعتصاب

بسوی تشکیل شوراهای محل زیست و کار

۲۳ اسفند ۱۴۰۱

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست

By کارگران انترناسیونالیست

تشکیلات کارگران انترناسیونالیست برای سازمانیابی مبارزه مستقل کارگری و ارتقاء این مبارزات به یک جنبش متشکل و مستقل سیاسی فعالیت میکند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: